REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Strona główna / REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Regulamin sprzedaży biletów Teatru Komedii Valldal

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Teatru Komedii Valldal.
  W sprawach związanych z obsługą danych prosimy o kontakt drogą mailową –  adres e-mail: teatrvalldal@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
 1. związanych z rezerwacją lub zakupem biletów na wydarzenia organizowane przez Fundację Teatru Komedii Valldal;
 2. związanych z realizacją umów zawartych przez administratora, dochodzenia ewentualnych praw w związku z jej niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem, a także w celach kontaktowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zobowiązania.

 1. W wyżej wymienionych celach przetwarzane są następujące dane: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów kontaktowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zostaną usunięte.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu oraz realizacji zawieranej umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Administrator informuje, że nie przetwarza danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 7. W przypadku uzyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • 1 REZERWACJE
 1.  Rezerwacji można dokonywać drogą mailową na adres: rezerwacje.teatrvalldal@gmail.com
 2.  Rezerwacje mailowe przyjmujemy najpóźniej do 7 dni przed wydarzeniem. 
 3.  Informacji dotyczących rezerwacji oraz organizowanych przez nas wydarzeń udzielamy pod numerem telefonu 666 630 720. 
 4.  Nie przyjmujemy rezerwacji nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.
 5.  W rezerwacji mailowej należy podać:

– imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację;

– adres e-mail;

– numer telefonu kontaktowego;

– datę i godzinę rezerwowanego spektaklu;

– ilość osób (w tym ewentualną ilość opiekunów).

Osoby składające rezerwację wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru, w celu skutecznej obsługi, w przypadkach ewentualnych zmian związanych z organizacją wydarzenia.

 1.  Prosimy o przestrzeganie terminu odbioru biletów, uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji. Po jego upływie rezerwacje zostają automatycznie anulowane, bez wcześniejszego powiadomienia, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży. 
 2.  W przypadku biletu online dostarczonego drogą mailową, prosimy o przysłanie potwierdzenia jego odbioru. 
 3. Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji możliwe jest jej przedłużenie na czas wyznaczony przez pracownika obsługi widza, po uprzednim powiadomieniu drogą mailową lub telefoniczną. 
 • 2 SPRZEDAŻ BILETÓW
 1.  Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych w formie papierowej oraz w formie online prowadzi pracownik obsługi widza, dostępny pod numerem 666 630 720. Sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie Teatru od poniedziałku do piątku, między godziną 9:00 a 18:00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu transakcji z pracownikiem obsługi widza.
 2.  Sprzedaż biletów online jest możliwa całodobowo na stronie PanBilet.pl
 3.  Płatności za zarezerwowane bilety prosimy dokonywać po uzgodnieniu z obsługą widza osobiście lub przelewem na rachunek bankowy Teatru: 57 1140 2004 0000 3202 7613 9809. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku, lub wysłanie pliku w formacie PDF lub JPG). Bez dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

– W tytule przelewu należy wpisać numer rezerwacji oraz datę i godzinę spektaklu. Bilety opłacone przelewem można odbierać w siedzibie Teatru po uprzednim uzgodnieniu z obsługą widza, lub w dniu spektaklu, najpóźniej 20 minut przed jego rozpoczęciem;

– UWAGA! Widzów, którzy dokonują zakupu biletów poprzez bileterię PanBilet.pl prosimy o dokonanie transakcji za pośrednictwem strony bileterii i nie przelewanie pieniędzy na w/w konto Teatru.

 1. Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu PanBilet.pl.
 2. Teatr nie prowadzi wysyłki i dostawy biletów papierowych.
 3. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę maksymalnie do 30 dni od dnia zakupu.
 • 3 RODZAJE BILETÓW
 1. Bilet normalny – przysługuje Klientom niepodlegającym ulgom.
 2. Bilet ulgowy – przysługuje uczniom do osiemnastego roku życia, osobom z niepełnosprawnością za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki oraz opiekunom osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.
 3. Bilet grupowy – przysługuje grupie powyżej 15 osób. Na każde 15 osób grupie przysługuje jeden bezpłatny bilet dla opiekuna. 
 4. Bilet VIP –  przysługuje aktorom i realizatorom współpracującym z Teatrem Komedii Valldal; bilet ten można zakupić w podanym przez Teatr Komedii Valldal przedziale czasowym.
 5. Karta Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletów ze zniżką 10%. Rezerwacja i sprzedaż biletów wyłącznie pod numerem 666630720

*Opiekun rozumiany jako pracownik/reprezentant placówki o charakterze edukacyjnym lub opiekuńczo-wychowawczym.

 • 5 ZWROTY
 1.  Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. 
 2.  W przypadku zwrotu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu Organizator zastrzega sobie potrącenie 20% wartości zwracanych biletów. Powyższy zapis dotyczy zakupu biletów za pośrednictwem obsługi widza Teatru. Nie dotyczy on biletów zakupionych przez stronę PanBilet.pl, które podlegają pod regulamin serwisu.

W przypadku odwołania spektaklu Teatr nie zwraca poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak koszty transportu lub zakwaterowania.

* nie dotyczy: biletów zakupionych przez na stronie www.PanBilet.pl oraz biletów zakupionych na spektakle gościnne organizowane przez podmioty zewnętrzne.

 1.  Zwroty należności za bilety zakupione poprzez obsługę widza Teatru dokonywane są jedynie po okazaniu dowodu wpłaty. W przypadku braku dowodu wpłaty Teatr ma prawo odmówić realizacji zwrotu biletów.
 2.  Zwrotów należności dokonanych przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem. 
 3.  Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 4.  Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów, w tym przyjmowania zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:

– braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, zagrożenie epidemiczne, kataklizmy itp.)

– braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

 • 6 INFORMACJE KOŃCOWE REGULAMINU
 1. Prosimy o przybycie na miejsce wydarzenia odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na spektakl. Widzowie spóźnieni będą wpuszczani górnym wejściem oraz,
  w miarę możliwości, proszeni o zajęcie wolnych, skrajnych miejsc wskazanych przez Obsługę Widowni. W przypadku braku takich miejsc obsługa widowni ma prawo odmówić wejścia na widownię do przerwy spektaklu. Zajęcie miejsc wydrukowanych na bilecie będzie możliwe w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana
  w spektaklu. 
 2. W trakcie trwania spektaklu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz rejestracji audio-video.
 3. W trakcie spektaklu obowiązuje zakaz jedzenia i picia. 
 4. Widzów z niepełnosprawnością ruchową prosimy o poinformowanie o możliwych dodatkowych potrzebach w momencie zakupu biletu lub dokonywania rezerwacji. Pozwoli nam to zapewnić komfort Państwa wizyty na naszych wydarzeniach.
 5. Dokonanie rezerwacji jak i zakup biletu na spektakle jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 7. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Teatru, w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów bądź zakłócających odbiór spektaklu innym, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca wydarzenia. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletów.
 8. W razie pytań lub reklamacji dotyczących zakupu biletów, prosimy o kontakt na adres: teatrvalldal@gmail.com.